Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Tomáš Otruba

1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí nákupy akreditací pro Spottery na akce
porádané CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o. (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím webových stránek
www.airshow.cz. Nákupem akreditace vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a
reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.

2. Společností Tomáš Otruba se rozumí OSVČ Tomáš Otruba, IČ: 70462810, se sídlem Brno, Bosonožská
13, 625 00.

3. Společnost Tomáš Otruba není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou akreditace prodávány.
Společnost Tomáš Otruba zajišťuje prodej a distribuci akreditací na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet
jejich pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem akreditace na Akci
vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky
zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.

4. Společnost Tomáš Otruba proto žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo
za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále
neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v
těchto Akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi
nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly
v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného
pořadatele Akce.

5. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená
pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

6. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem
akreditace bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

7. Za platnost a pravost akreditací zakoupených mimo webové stránky airshow.cz Tomáš Otruba (IČ
70462810) neodpovídá. Zakoupené akreditace vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte.
Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití qr kódu a čísla vaší akreditace a kvůli tomu
nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií akreditací na sociálních sítích,
jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně upozorňujeme že nákup akreditací z
druhé ruky není možný a takové akreditace jsou neplatné.

Postup při nákupu akreditací.

8. Zákazník bere na vědomí, že prodejní cena akreditace je konečná a nemohou k ní být přidány další
poplatky.

9. S cenami akreditace je zákazník seznámen dříve, než dojde k samotné objednávce.

10. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu akreditace odstoupit
postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se vdaném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž akreditace opravňuje)
je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád.

11. Veškeré reklamace akreditací zakoupených na www.airshow.cz se řídí těmito Obchodními podmínkami.

12. Jak shora uvedeno, Tomáš Otruba není pořadatelem Akcí. Proto se plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora.

13. Zaplacená cena akreditace se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

14. Zakoupená akreditace se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení akreditace
nebude nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

15. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti
Tomáš Otruba poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu
vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost Tomáš Otruba neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude
možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané
vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

16. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost Tomáš Otruba vracet níže
popsaným způsobem cenu akreditace pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne,
neboť společnost Tomáš Otruba jedná pouze jménem a na účet pořadatele Akce. V části, v níž nebudou
nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně pořadatel zrušené Akce.

17. Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který na webu www.airshow.cz již akreditaci na
tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku osobně převzal či obdržel jiným prodejním kanálem, bude zveřejněn
aktuální postup při vracení ceny na stránkách www.airshow.cz. Samotný postup při vracení vstupného je
následující:

- zákazník vyplní formulář pro vrácení vstupného v sekci kontakt/refundace vstupenek bez zbytečného
odkladu. Vstupné bude zákazníkovi s výhradou ustanovení bodu 16. vráceno bankovním převodem na účet
případně přes kartové centrum, který zákazník za tím účelem společnosti Tomáš Otruba písemně sdělí;

18. Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena,
bude Tomáš Otruba postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Zde se rovněž plně uplatní
ustanovení bodů 3. až 6. shora. O stanovisku pořadatele k reklamaci bude zákazník vyrozuměn do 30 dnů. Na
žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.

19. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou
Tomáši Otrubovi na e-mailovou adresu: press@airshow.cz.

20. U společnosti Tomáš Otruba nelze žádným způsobem reklamovat akreditaci na jakoukoliv Akci, kterou
zákazník nezakoupil na webu airshow.cz.

21. V případě nákupu akreditace v důsledku systémové chyby vám budou peníze automaticky vráceny na
váš účet.Ochrana osobních údajů.

22. Společnost Tomáš Otruba vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů webových stránek. Bližší
informace o zpracování osobních údajů společností jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních
údajů“, který je k dispozici prostřednictvím internetové adresy: https://www.airshow.cz/privacy
Závěrem.

23. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává
platnost ostatních ustanovení nedotčena.

24. V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku
spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem akreditace na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s
konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a
pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát –
oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může
rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

25. Tomáš Otruba si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.

26. Tyto Obchodní podmínky platí od 1.1.2018.
V Brně, 1.1.2018, Tomáš Otruba

Poslední novinky

CIAF 2019

CIAF je tradiční letecká show v České republice, která se koná od roku 1993.

Poslední novinky
Rychlý kontakt

Letiště Hradec Králové